Jaké formality vás čekají při uzavření manželství?

Focení svateb

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený zákonem stanoveným způsobem. Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Jak postupovat, pokud chceme uzavřít civilní nebo církevní manžeství? První cesta snoubenců by měla vést na matriku příslušného místního či městského úřadu, pro vyřízení veškerých formálních náležitostí spojených s uzavřením manželství.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Co budete potřebovat?

 • formulář – Dotazník k uzavření manželství
 • při uzavření církevního manželství formulář – Žádost o vydání   osvědčení k církevnímu sňatku
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství 
 (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním  stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení  uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k  datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za  platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list  zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území 
České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního tátu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. 
Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

To by mělo být vše, co se týče zákonných formalit. Na vás pak je, abyste si zajistili místo svatební hostiny, svatebního fotografa, kapelu a případně také catering. Dejte si na výběru záležet. Svatební fotograf zaznamená váš velký den na fotografiích, které již znovu nepořídíte, proto by měl být kvalitní a prověřený. Stejně tak kapelu byste měli hledat takovou, která má za sebou již mnoho odehraných svateb.