Výživné na neprovdanou matku

Paní Šárku partner opustil těsně před porodem. „Asi se zalekl zodpovědnosti a prostě nám zmizel ze života,“ vypráví. „V době těhotenství i po narození syna jsem žila v Praze a nemohla jsem spoléhat na podporu rodičů na druhém konci republiky. Veškeré náklady, které souvisely s narozením a porodem, jsem musela platit sama. Partner se o mě ani o syna vůbec nezajímal a finančně mě nepodpořil.“

Že se matky samoživitelky často nenachází v lehké finanční situaci, je všeobecně známo. Oproti otcům samoživitelům jim občanský zákoník ale kromě výživného na nezletilé dítě přiznává zvláštní nárok – výživné neprovdané matky. Kdy na něj mají matky nárok a za jakých podmínek jej mohou získat?

Výše výživného neprovdané matky není pevně stanovena a odvíjí se od skutečných nákladů, které matka musela vynaložit v souvislosti s těhotenstvím a porodem od narození dítěte do dvou let jeho věku. Jedná se typicky o těhotenské oblečení, podprsenky pro kojení, zvláštní výživu pro těhotné, potraviny, léky a vitaminové doplňky, hygienické potřeby, náklady na lékařskou péči nebo náklady na cesty. Častým omylem je zahrnovat mezi tyto náklady i výbavu pro dítě (kočárek, dětské oblečení, výživa apod.) – tyto náklady mají být kryty nikoli z výživného pro matku, nýbrž z výživného pro nezletilé dítě.

Výživné je možné požadovat za období od narození dítěte nejdéle do dvou let jeho života. Otcovství povinného otce nemusí být určeno, postačí, že je dáno jako pravděpodobné. Nárok na výživné je v žalobě dobré rozdělit podle věku dítěte a výše nákladů – od okamžiku narození a těsně po něm bývají náklady zpravidla vyšší než v pozdějším věku dítěte. Soudu je třeba předložit jasné důkazy o vynaložených nákladech v podobě například výpisů z účtu, ze kterého byly matkou hrazeny, účtenek, faktur apod.

Na rozdíl od návrhu na úpravu výživného nezletilého dítěte je soudní řízení o výživném neprovdané matky klasickým sporným řízením, ve kterém soud rozhoduje o jeho nákladech podle úspěchu ve věci. Pokud tedy soud matce výživné přizná v celé požadované výši, je otec vůči matce povinen také k náhradě nákladů soudního řízení. Podmínkou pro přiznání náhrady nákladů řízení je zaslání kvalifikovanou předžalobní výzvu k plnění. I z toho důvodu je dobré, pokud je matka v řízení právně zastoupena.

Závěrem uvádíme, že výživné neprovdané matky otec na rozdíl od výživného nezletilého dítěte nemusí plnit v pravidelných měsíčních splátkách, ale také jednorázově. Soud může otci uložit povinnost hradit výživné za dobu minulou i do budoucna. Pokud se matka nachází v akutní tíživé ekonomické situaci, lze se výživného na neprovdanou matku domáhat také podáním návrhu na předběžné opatření, o kterém je soud povinen rozhodnout bezodkladně.

Další informace na téma snížení výživného a určení výše výživného najdete na našich stránkách www.rodinavpravu.cz